It Bûsboekje is te keap op de folgjende plakken:

 

namme winkel strjitte postkoade wenplak tillefoan
Boekh. D.Nijman Heerestraat 87 9301 AE Roden 050 5012967
Boekh.v.d.Velde GroteMarkt 54 9712 HV Grins 050 3070100
Boekh.v.d.Velde Ged. Singel 11 9401 JM Assen 0592 317519
The Read Shop Nijenstein 7 9285 NV Bûtenpost 0511 541309
Texo-Baarsma BV Foarstrjitte 46 9271 KH Westereen 0511 441201
Primera Jousma Ljurkestrjitte 51 9271 CR De Westereen 0511 447334
Primera Fuormanderij 51 9254 GS Hurdegaryp 0511 472764
Boekh. Burgum Skoallestrjitte 46 9251 EC Burgum 0511 463737
Primera Ureterp Weibuorren 54 9247 BC Oerterp 0512 302010
Bruna De Kolk 33b 9231 CV Surhústerfean 0512 360815
Handelsond. JDV Sânbuorren 1 9216 VB Âldegea Sm 0512 372387
Boekhannel IJlstra Eems 20 9204 JX Drachten 0512 518322
Cigo Debets De Marke 37 9203 DV Drachten 0512 512830
Boekh.v.d.Velde Raadhuisplein 5 9203 CZ Drachten 0512 544440
BrunaToys deBruin Voorstraat 82-84 9192 CN Kollum 0511 452259
Warenh. Pijnacker Haadstrjitte 46 9172 MP Ferwert 0518 412376
Primera v.d.Weg C.Veenlandstr. 34 9104 BN Damwâld 0511 423900
Primera Waagstraat 15 9101 LC Dokkum 0519 221610
Boekh.v.d.Velde Gr.Breedstrj. 3 9101 KH Dokkum 0519 292688
Primera v.Harenstr. 39 9076 BS Sint Anne 0518 402105
Primera Stiens Ljipstrjitte 2 E 9053 AS Stiens 058 2575526
Bruna Kamminga P. Jellessingel 11 9051 BV Stiens 058 2575283
Bruna Friso Haadstrjitte 5 9001 AM Grou 0566 651969
Beimers – Bruna Foarstrjitte 49 8861 BE Harns 0517 430285
Boekh.v.d.Velde Voorstraat 54 8861 BM Harns 0517 745006
Primera Haitsma Voorstraat 12 8801 LC Frjentsjer 0517 392164
Fa. Van der Velde ’t Noard 3 8731 BB Wommels 0515 331201
Boekh. Muizelaar Hoofdstraat 10 8723 BH Koudum 0514 521294
Het Boekhuis Appelmarkt 6 8701 KH Boalsert 0515 577717
Het Boekhuis Noord 17 8711 AA Warkum 0515 573990
Boekh.v.d.Velde Kruizebr.str. 36 8601 CM Snits 0515 423900
Boutique Jenny Galamagrêft 8 8651 EB Drylts 0515 531229
Warenhuis De Jong Harinxsmastrj.52 8621 BM Heech 0515 442276
Bruna Snits Oosterdijk 11 8601 BP Snits 0515 412997
Bruna Krottje v.Swinderenstr.22 8561 AR Balk 0514 605211
Primera Burg.Krygerpl. 2 8531 EA De Lemmer 0514 561639
ReadShop Holtrop Midstrjitte 76 8501 AS De Jouwer 0513 412595
Boekhandel Friso Heechein 2 8491 EM Akkrum 0566 651969
Binnert Overdiep Dracht 60 8442 BS It Hearrenfean 0513 622533
Boekhuis “De Brug” Fleismerk 8 8441 EW It Hearrenfean 0513 625574
Bruna Stationsstraat 19 8431 ET Easterwâlde 0516 512145
Planteyn Boeken Langewâl 19 8401 DE De Gordyk 0513 461254
Boekh.Groenendijk Oosterstraat 44 8331 HE Stienwyk 052-1517411
Primera Manauplein 20 8391 BZ Noardwâlde 0561 791000
Bruna (Miro) Tynjedyk 76 8936 AD Ljouwert 058 2802658
Friese Schrijfkamer Skrâns 54 8932 NG Ljouwert 058 2157880
Friese Producten Snekertrekw. 37 8912 AA Ljouwert 06 53259385
Primera de Boer – Albers Cambuurplein 3A 8921 RD Ljouwert 058 2153876
Primera Copini Bilgaardpass. 29 8918 HR Ljouwert 058 2125221
De Lektuurhal OverdeKelders 10 8911 JE Ljouwert 058 2130756
Afûk Bûterhoeke 3 8911 DH Ljouwert 058 2343070
Boekh.v.d.Velde Nijstêd 57-59 8911 CJ Ljouwert 058 2132360
Fr. Museumwinkel Wilhelminapl. 92 8911 BS Ljouwert 058 2555500
Boek&Zo Henri Dunantwei 2 8934AD Ljouwert 058 7852752
Primera Ruiterskwartier 20a 8911BP Ljouwert 06 22840699