Rûnom te keap

Sa’t jo by de ferkeapadressen sjen kinne, is it bûsboekje rûnom yn Fryslân te keap; de priis leit op € 8,25.

Jo kinne it hjir op it webstek bestelle, dan wurde jo trochstjoerd nei de winkel fan friese-producten.nl.

Gruttere ôfnimmers en winkels kinne neibestellings regelje troch in mail te stjoeren nei redaksje@busboekje.frl.