List fan adressen efteryn yn it bûsboekje

Ynformaasje, stipe en stúdzje

Afûk
CedinTaalsintrum Frysk
Edufrysk(online Frysk leare)
Fryske Akademy
GoedFrysk.nlFryske teksten omsette of neisjen litte troch frijwilligers
MercatorEuropeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen
NHL HogeschoolLearare-oplieding Frysk Bachelor en Masters
Provinsje Fryslân
Stichting FAFFreonen fan de Argiven yn Fryslân
Stichting It Fryske Berneboek
It Taalburotaalburo@fa.knaw.nl
TresoarFrysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Media

Friesch Dagblad
Froeks tv
It Nijs
Leeuwarder Courant

Tydskriften en blêden

It Beaken(Wittenskiplik) Tydskrift fan de Fryske Akademy
Each en EarUtjefte fan Freonen fan Omrop Fryslân
De Fleanende KrieUtjefte foar de leden fan de KFFB
EnsafhFrysk literêr ynternettydskrift (út fúzje fan Farsk en Hjir)
FYK-ljepperUtjefte fan it FYK
Heit en Memtwatalich tydskrift
Historisch Tijdschrift ‘Fryslân’Genoatskip Skiednis en Kultuer
de MoanneAlgemien kultureel opinyblêd; mei Trotwaer, literêr tydskrift
It NijsWebside mei nijs út binnen- en bûtenlân yn de fryske taal
Switsj en Linkk!Tydskriften foar bern yn it basis- en fuortset ûnderwiis
Us WurkTydskrift foar frisistyk
Ut de SmidteUtjefte fan de Fryske Akademy
SwingelUtjefte fan de Ried fan de Fryske Beweging
De Vrije FriesUtjefte Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur

Fryske ferienings

Fryske Studinteferiening Grins
Fryske Studinteferiening Wageningen (Weinum)
EftrijeOrganisaasje foar Fryske kulturele aktiviteiten, reizen en útstapkes
FFUFeriening Frysk Underwiis
Fryske RieKontaktorganisaasje foar de Fryske gebieten yn Nederlân en Dútslân
FYK(Frysk Ynternasjonaal Kontakt) Jongereinferiening
Ried fan de Fryske Beweging
Sintrum Frysktalige Berne-opfang
Stifting Slach by Warns
Vereniging van Leraren in Levende Talen, Seksje Frysk

Toaniel, muzyk, religy en kultuer

Doarpswurkstimulearret de leefberens fan it Fryske plattelân
Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralânjout ferskate kursussen
Keunstwurkprovinsjale organisaasje foar de keunsten yn Fryslân
KFFBAlles oer de De Fryske boekeklub
KrúspuntFrysk Oekumenysk Platfoarm
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Stifting Liet 91/ Stifting Liet Internationalorganisearret it Frysk sjongfestival
STAFStichting Amateurtoaniel Fryslân
StUFTStifting útjouwerij Frysk toaniel
Tryaterspilet oeral en foar elkenien
TsjochOrganisearret festivals/konserten/kursussen, netwerk fan musikanten
TsjongTsjong-jûnen: muzyk/kabaret/toaniel/foardracht/poppespul
It Frysk Boun om Utens

N.B. Mist der in adres? Stjoer in berjocht nei de redaksje.