It Bûsboekje is te keap op de folgjende plakken:

 

namme winkel strjitte/postbus postkoade wenplak tillefoan
Boekhandel Daan Nijman

 

Heerestraat 87 9301 AE Roden 050-5012967
The Read Shop

 

Nijenstein 7 9285 NV Bûtenpost 0511-541309
Texo-Baarsma BV

 

Foarstrjitte 46 9271 KH Westereen 0511 441 201
Primera Jousma

 

Ljurkestrjitte 51 9271 CR De Westereen
Het Vergeet-mij-nietje

 

Haadstrjitte 20 9269 SZ Feanwâlden
De Skuorre

 

Knilles Wytseswei 4 9262 NG Sumar
Primera

 

Fuormanderij 51 9254 GS Hurdegaryp 0511 – 47 27 64
Boekhandel Burgum

 

Skoallestrjitte 46 9251 EC Burgum 0511 463 737
Primera Ureterp

 

Weibuorren 54 9247 BC Oerterp 0512 302 010
Buurtwinkel lekker makkelijk

 

Doarpsstrjitte 13 9245 HP Nijbeets
Prima Stella

 

Haadstrjitte 47 9244 CL Beetstersweach 06 57285722
Douma Boek & Kantoor

 

De Dellen 2 A 9231 EB Surhústerfean 0512-361223
Bruna

 

De Kolk 33b 9231 CV Surhústerfean 0512 360 815
Handelsonderneming JDV

 

Sânbuorren 1 9216 VB Âldegea Sm 0512 372 387
Boekhannel IJlstra

 

Eems 20 9204 JX Drachten 0512 518 322
Bruna Toys de Bruin

 

Voorstraat 82-84 9192 CN Kollum 0511 452 259
Warenhuis Pijnacker

 

Haadstrjitte 46 9172 MP Ferwert 0518 412376
Primera Van der Weg

 

Conradi-Veenlandstrjitte 34 9104 BN Damwâld
Read Shop / Boekelier

 

Grutte Breedstrjitte 15 9101 KH Dokkum 0519-292490
Primera

 

Van Harenstraat 39 9076 BS Sint Anne
Primera Stiens

 

Ljipstrjitte 2 E 9053 AS Stiens 058 257 5526
Bruna / VOF Kamminga

 

P. Jellessingel 11 9051 BV Stiens 058 257 5283
Bruna Friso

 

Haadstrjitte 5 9001 AM Grou 0566 651 969
Beimers – Bruna

 

Foarstrjitte 49 8861 BE Harns 0517 430 285
Bruna Frjentsjer

 

Dykstrjitte 26 8801 LV Frjentsjer 0517 394 394
Primera Haitsma

 

Voorstraat 12 8801 LC Frjentsjer
Fa. Van der Velde

 

’t Noard 3 8731 BB Wommels 0515-331201
Boekhandel Muizelaar

 

Hoofdstraat 10 8723 BH Koudum 0514 – 521294
Het Boekhuis

 

Appelmarkt 6 8701 KH Boalsert 0515 577 717
It Gysbert Japixshûs

 

Wipstrjitte 6 8701 HZ Boalsert
Boutique Jenny

 

Galamagrêft 8 8651 EB Drylts
Drogisterij Jantine

 

Harinxsmastrjitte 46 8621 BM Heech
Bruna Snits

 

Oosterdijk 11 8601 BP Snits 0515 412 997
Bruna, VOF Krottje

 

Van Swinderenstrjitte 22 8561 AR Balk 0514 605 211
Primera, VOF Berkenpas en Hof

 

Burg. Krygerplein 2 8531 EA De Lemmer
Holtrop CV

 

Midstrjitte 76 8501 AS De Jouwer (0513) 412595
De Read Shop

 

Midstrjitte 153A 8501 AL De Jouwer 0513-416460
Boekhandel Friso

 

Heechein 2 8491 EM Akkrum
AKO

 

De Passaazje 7 8442 PH It Hearrenfean
Binnert Overdiep

 

Dracht 60 8442 BS It Hearrenfean 0513 622 533
Boekhuis “De Brug”

 

Fleismerk 8 8441 EW It Hearrenfean 0513-625574
Bruna

 

Stationsstraat 19 8431 ET Easterwâlde 0516 512 145
Planteyn Boeken

 

Langewâl 19 8401 DE De Gordyk 0513 461 254
Boekhandel Groenendijk

 

Bercoperweg 20 8423 TS Makkinga 052-1517411
Frysk Boun om Utens

 

Beemdweg 29 3852XC Ermelo
Bruna, VOF Brants-De Jongh

 

Tynjedyk (Miro) 76 8936 AD Ljouwert 058 280 2658
Vermaat W/R holding BV

 

Henri Dunantwei 2 8934 AD Ljouwert 058 288 7246
De Friese Schrijfkamer

 

Skrâns 54 8932 NG Ljouwert 058-2157880
Friese Producten

 

Snekertrekweg 37 8912 AA Ljouwert 06-53259385
Primera Cambuurplein

 

Cambuurplein 3A 8921 RD Ljouwert 058 215 3876
Vivánt Van der Meulen

 

Bilgaardpassaazje 25 8918 HR Ljouwert
De Lektuurhal

 

Over de Kelders 10 8911 JE Ljouwert 058 213 0756
Kantoorvakhandel De Boer

 

Grientemerk 5 8911 JB Ljouwert 058-2123892
Afûk (ynklusyf sutelaksje)

 

Bûterhoeke 3 8911 DH Ljouwert 058 234 3070
Boekhandel Van der Velde

 

Nijstêd 57-59 8911 CJ Ljouwert 058 213 2360
Frysk Museum – winkel

 

Wilhelminaplein 92 8911 BS Ljouwert
VVV Ljouwert

 

Sophialeane 4 8911 AE Ljouwert
AKO Leeuwarden NS

 

Stasjonsplein 2D 8911 AC Ljouwert