It Bûsboekje is te keap op de folgjende plakken:

 

namme winkel strjitte/postbus postkoade wenplak tillefoan
Boekh. D.Nijman Heerestraat 87 9301 AE Roden 050-5012967
Boekh.v.d.Velde GroteMarkt 54 9712 HV Grins 050-3070100
Boekh.v.d.Velde Ged. Singel 11 9401 JM Assen 0592-317519
The Read Shop Nijenstein 7 9285 NV Bûtenpost 0511-541309
Texo-Baarsma BV Foarstrjitte 46 9271 KH Westereen 0511 441201
Primera Jousma Ljurkestrjitte 51 9271 CR De Westereen 0511-447334
Vergeet-mij-nietje Haadstrjitte 20 9269 SZ Feanwâlden 0511-476698
Primera Fuormanderij 51 9254 GS Hurdegaryp 0511-472764
Boekh. Burgum Skoallestrjitte 46 9251 EC Burgum 0511-463737
Primera Ureterp Weibuorren 54 9247 BC Oerterp 0512-302010
Bruna De Kolk 33b 9231 CV Surhústerfean 0512-360815
Handelsond. JDV Sânbuorren 1 9216 VB Âldegea Sm 0512-372387
Boekhannel IJlstra Eems 20 9204 JX Drachten 0512-518322
Cigo Debets De Marke 37 9203 DV Drachten 0512-512830
Boekh.v.d.Velde Raadhuisplein 5 9203 CZ Drachten 0512-544440
BrunaToys deBruin Voorstraat 82-84 9192 CN Kollum 0511-452259
Warenh. Pijnacker Haadstrjitte 46 9172 MP Ferwert 0518 412376
Primera v.d.Weg C.Veenlandstr. 34 9104 BN Damwâld 0511-423900
ReadShop/Boekelier Gr.Breedstrj. 15 9101 KH Dokkum 0519-292490
Boekh.v.d.Velde Gr.Breedstrj. 3 9101 KH Dokkum 0519-292688
Primera v.Harenstr. 39 9076 BS Sint Anne 0518-402105
Primera Stiens Ljipstrjitte 2 E 9053 AS Stiens 058-2575526
Bruna Kamminga P. Jellessingel 11 9051 BV Stiens 058-2575283
Bruna Friso Haadstrjitte 5 9001 AM Grou 0566-651969
Beimers – Bruna Foarstrjitte 49 8861 BE Harns 0517-430285
Boekh.v.d.Velde Voorstraat 54 8861 BM Harns 0517-745006
Bruna Frjentsjer Dykstrjitte 26 8801 LV Frjentsjer 0517-394394
Primera Haitsma Voorstraat 12 8801 LC Frjentsjer 0517-392164
Fa. Van der Velde ’t Noard 3 8731 BB Wommels 0515-331201
Boekh. Muizelaar Hoofdstraat 10 8723 BH Koudum 0514-521294
Het Boekhuis Appelmarkt 6 8701 KH Boalsert 0515-577717
Gysbert Japixshûs Wipstrjitte 6 8701 HZ Boalsert 0515-573990
Boekh.v.d.Velde Kruizebr.str. 36 8601 CM Snits 0515-423900
Boutique Jenny Galamagrêft 8 8651 EB Drylts 0515-531229
Warenhuis De Jong Harinxsmastrj.52 8621 BM Heech 0515-442276
Bruna Snits Oosterdijk 11 8601 BP Snits 0515-412997
Bruna Krottje v.Swinderenstr.22 8561 AR Balk 0514-605211
Primera Burg.Krygerpl. 2 8531 EA De Lemmer 0514-561639
ReadShop Holtrop Midstrjitte 76 8501 AS De Jouwer 0513-412595
Boekhandel Friso Heechein 2 8491 EM Akkrum 0566-651969
Binnert Overdiep Dracht 60 8442 BS It Hearrenfean 0513-622533
Boekhuis “De Brug” Fleismerk 8 8441 EW It Hearrenfean 0513-625574
Bruna Stationsstraat 19 8431 ET Easterwâlde 0516-512145
Planteyn Boeken Langewâl 19 8401 DE De Gordyk 0513-461254
Boekh.Groenendijk Bercoperweg 20 8423 TS Makkinga 052-1517411
Bruna Tynjedyk 76 8936 AD Ljouwert 058-2802658
Friese Schrijfkamer Skrâns 54 8932 NG Ljouwert 058-2157880
Friese Producten Snekertrekw. 37 8912 AA Ljouwert 06-53259385
Primera de Boer – Albers Cambuurplein 3A 8921 RD Ljouwert 058-2153876
Primera Copini Bilgaardpass. 29 8918 HR Ljouwert 058-2125221
De Lektuurhal OverdeKelders 10 8911 JE Ljouwert 058-2130756
Afûk Bûterhoeke 3 8911 DH Ljouwert 058-2343070
Boekh.v.d.Velde Nijstêd 57-59 8911 CJ Ljouwert 058-2132360
Fr. Museumwinkel Wilhelminapl. 92 8911 BS Ljouwert 058-2555500
Boek&Zo Henri Dunantwei 2 8934AD Ljouwert