Rûnom te keap

Sa’t jo by de ferkeapadressen sjen kinne, is it bûsboekje rûnom yn Fryslân te keap; de priis leit op € 7,-.

Jo kinne it ek hjir op it webstek bestelle, dan komme de fersjoerkosten der noch by.

As jo hjirûnder alles ynfolje en de ynstruksjes dêrnei folgje, wurdt it sa gau mooglik by jo ôflevere.

 

Fjilden mei in * binne ferplicht!