Rûnom te keap

Sa’t jo by de ferkeapadressen sjen kinne, is it bûsboekje rûnom yn Fryslân te keap; de priis leit op € 7,50.

Jo kinne it ek hjir op it webstek bestelle, dan komme de fersjoerkosten (€3,50) der noch by.

Spitich, it bestelformulier hjirûnder wurket net. Wy besykje it wer oan de praat te krijen.

Foarearst dogge wy it sa: stjoer in email nei redaksje@busboekje.frl om jo bestelling op te jaan (namme, adres en it tal bûsboekjes).

Fjilden mei in * binne ferplicht!