Rûnom te keap

Sa’t jo by de ferkeapadressen sjen kinne, is it bûsboekje rûnom yn Fryslân te keap; de priis leit op € 7,50.

Jo kinne it ek hjir op it webstek bestelle, dan komme de fersjoerkosten (€3,50) der noch by.

As jo hjirûnder alles ynfolje en de ynstruksjes dêrnei folgje, wurdt it sa gau mooglik by jo ôflevere.

 

Fjilden mei in * binne ferplicht!