Iepening “Obe” by de Aldehou

Yn it wykein fan 2-4 febrewaris 2018 wurdt it nije gebou fan “Lân fan Taal” iepene! Elts is dan wolkom yn “Obe” by de Aldehou. Dêr binne dan ek Bûsboekjes 2018! Oant sjen!

Sjoch ek op: https://lanfantaal.frl/project/besikerssintrum-lan-fan-taal/

Yn aksje foar it Bûsboekje!

‘Lân fan taal/LF2018′ hat mei in facebookaksje… it Bûsboekje 2018 yn it ljocht set. Der wie in tal Bûsboekjes beskikber foar de minsken dy ’t der op reagearren. De winners hawwe it al tastjoerd krigen.  https://www.facebook.com/lanfantaal2018

Ek de Ried fan de Fryske Beweging hat in aksje opset. Alle minsken dy ’t yn desimber stiper wurde krije in Bûsboekje 2018 der op ta! http://www.fryskebeweging.frl/it-busboekje-as-kadootsje/

Opmerksum!

In opmerksume lêzer hat ús wiisd op in flater yn de opmaak fan it Bûsboekje 2018. Op in tal siden is it âlde jiertal (2017) stean bleaun. Dat is spitich. It nuvere is dat de redaksje der alhiel oerhinne lêzen hat. Yn jannewaris giet is al daliks mis (wike 1); en dernei noch in tal kearen yn febrewaris, maaie en novimber. Ien treast: al dy wiken stiet it goed op de side der tsjinoer. (sjoch hjir BB2018_wike 1 foar it byld)

Bûsboekje 2018: Fryslân, lân fan taal!

It nije Bûsboekje leit wer oeral yn ‘e provinsje te keap. De redaksje hat dit jier keazen foar it tema taal. Wy skowe dêrmei oan by ‘Lân fan taal’, ien fan de projekten wêrmei‘t LF2018 kleur kriget. Yn it Bûsboekje steane in grut tal LF2018 aktiviteiten oankundige.

Fryslân is ornaris it lân fan de taal of noch better fan de talen, want eins eltsenien is twa- of meartalich. Taal sit yn alle minsken. Allegear fiele wy leafde foar taal. Wy ha besocht dat yn bylden te fangen: mei ‘wurdwolken‘ fan âlde en nije wurden, mei bydragen oer hoe‘t taal jo libben bepale kin en hoe‘t it is om mei taal te wurkjen. In fêst plak hawwe de sizwizen, diskear ek yn Fryske streektalen (sels ien yn it Grinzers!)In spesjaal plak romje wy yn foar de taal fan minsken dy‘t it gehoar misse. Dy ge­beartetaal kinne jo op alle siden weromfine. Ek 2018 hat 365 dagen om jo gedachten, jo ôfspraken of bysûndere mominten op te skriuwen yn de taal dy‘t it tichtst by jo leit.

It Fryske Bûsboekje 2018 is de 43e útjefte. Sûnt 1975 hawwe frijwilligers alle jierren der foar soarge dat Friezen en net-Friezen yn it Frysk harren ôfspraken en kontakten fêstlizze kinne. De earste edysje fan it Bûsboekje is dy fan 1976. Yn it begjin wie it Kristlik Frysk Selskip (KFS) de útjouwer, tsjinwurdich is dat de Ried fan ‘e Fryske Beweging.

Fan it Bûsboekje 2017 binne der 3515 stiks ferkocht. Sûnt de start binne der neffens ús berekkeningen sawat 210.000 Bûsboekjes ferkocht. Dêrmei it it Bûsboekje it bêst ferkochte Fryske boek.

De ôfrûne wike is it Bûsboekje 2018 troch ús frijwilligers alwer rûnom yn Fryslân ferspraat. Ek op guon plakken bûten Fryslân is it Bûsboekje te keap, en fia it webstek kin ek besteld wurde. Oer in presentaasjemomint yn septimber tinke wy noch nei.

  Foar grutter byld, klik hjir: flyer BB 2018•!