Bûsboekje 2018 leit yn ‘e winkel!

Fryslân, lân fan taal!

It nije Bûsboekje leit wer oeral yn ‘e provinsje te keap. De redaksje hat dit jier keazen foar it tema taal. Wy skowe dêrmei oan by ‘Lân fan taal’, ien fan de projekten wêrmei‘t LF2018 kleur kriget. Yn it Bûsboekje steane in grut tal LF2018 aktiviteiten oankundige.

Fryslân is ornaris it lân fan de taal of noch better fan de talen, want eins eltsenien is twa- of meartalich. Taal sit yn alle minsken. Allegear fiele wy leafde foar taal. Wy ha besocht dat yn bylden te fangen: mei ‘wurdwolken‘ fan âlde en nije wurden, mei bydragen oer hoe‘t taal jo libben bepale kin en hoe‘t it is om mei taal te wurkjen. In fêst plak hawwe de sizwizen, diskear ek yn Fryske streektalen (sels ien yn it Grinzers!)In spesjaal plak romje wy yn foar de taal fan minsken dy‘t it gehoar misse. Dy ge­beartetaal kinne jo op alle siden weromfine. Ek 2018 hat 365 dagen om jo gedachten, jo ôfspraken of bysûndere mominten op te skriuwen yn de taal dy‘t it tichtst by jo leit.

It Fryske Bûsboekje 2018 is de trijenfjirtichste útjefte. Sûnt 1975 hawwe frijwilligers alle jierren der foar soarge dat Friezen en net-Friezen yn it Frysk harren ôfspraken en kontakten fêstlizze kinne. De earste edysje fan it Bûsboekje is dy fan 1976. Yn it begjin wie it Kristlik Frysk Selskip (KFS) de útjouwer, tsjinwurdich is dat de Ried fan ‘e Fryske Beweging.

Fan it Bûsboekje 2017 binne der 3515 stiks ferkocht. Sûnt de start binne der neffens ús berekkeningen sawat 210.000 Bûsboekjes ferkocht. Dêrmei it it Bûsboekje it bêst ferkochte Fryske boek.

De ôfrûne wike is it Bûsboekje 2018 troch ús frijwilligers alwer rûnom yn Fryslân ferspraat. Ek op guon plakken bûten Fryslân is it Bûsboekje te keap, en fia it webstek kin ek besteld wurde. Oer in presentaasjemomint yn septimber tinke wy noch nei.

  Foar grutter byld, klik hjir: flyer BB 2018•!

Oanmoedigingspriis foar streektaal yn film op “48 Hours”

It Bûsboekje hat de priis fan € 250,- útkeard oan it filmkollektyf Melkbaard mei har film ‘Út ‘e grûn‘. Fan de dielnimmers oan it Ljouwerter ‘The 48 Hour Film Project Leeuwarden 2016’ sprongen sy der út mei harren film yn it Frysk. Mei dit ynisjatyf wol de redaksje stimulearje dat jonge filmmakkers ûntdekke datst mei in lytse taal ek hiele moaie en suksesfolle films meitsje kinst. Ferline jier wie op it Noardlik Film Festival de IIslânske film RAMS in grutte hit en it tal sprekkers fan it Frysk is grutter as dat fan it IIslânsk. 48 Hours is in ûnderdiel fan it Noardlik Film Festival yn Ljouwert. De dielnimmers hawwe 48 oere foar in meitsjen fan in eigen filmproduksje. De priisútrikking wie op sneontejûn 12 novimber yn de Foyer fan De Harmonie.

Adalgard Willemsma lokwinsket Henny Rinsma mei harren priis

Adalgard Willemsma lokwinsket Henny Rinsma mei har priis

team-melkbaard_lyts

Filmkollektyf Melkbaard

De reaksje fan Melkbaard:

“Tige grutsk binne wy mei de priis foar de meast kreative bydrage yn it Frysk. Wy woene graach it filmke yn it Frysk meitsje omdat it fan de measten yn ús team de memmetaal is. De taal stiet ticht by ús, wat ek helpt by it aktearjen. Hooplik sille der kommend jier mear ynstjoeringen yn it Frysk wêze foar 48HFP! Tige by tige!”

It filmke ‘út ‘e grûn’ kinne jo hjir besjen!

2017: Film yn Fryslân!

Begjin july is it nije Bûsboekje fan de parse rôle yn in oplage fan omtrint 4000 stiks en no is it wer oeral yn ‘e provinsje te keap. It tema foar 2017 is ‘Film yn Fryslân’. Wy hawwe Syds Wiersma fan it Frysk Film Argyf benadere om mei te tinken oan de ynfolling fan it tema, en dat hat in moai oersicht oplevere fan wat der yn in goed iuw op dat mêd bard is. In gruttere toer wie it om sechsjes te finen foar boppe eltse wike, mar dat is kreatyf oplost mei útspraken fan filmmakkers en nijsgjirrige ‘weetjes’. Fansels is it boekje yn filmsfear opmakke, mei filmstills en -posters. En as je de siden flot troch de fingers glydzje litte is der in tekenfilmke te sjen.

In wiidweidiger oersjoch fan de skiednis fan ‘Film yn Fryslân’ fine jo op de webside fan it Frysk Film Argyf: http://friesfilmarchief.nl/filmmakers/schets-van-de-friese-filmgeschiedenis/.

Presintaasje Bûsboekje 2017 yn it Slieker-Teater

Woansdei 28 septimber is it Bûsboekje offisjeel presintearre. ferslach-presentaasje-bb-2017_lyts

It ‘earste Bûsboekje 2017′ is útrikt oan Anneke van Renssen, dy ’t in bulte betsjutten hat foar Film yn Fryslân. Syds Wiersma fan it Frysk Film Argyf hat in ynlieding hâlden oer de unike ynhâld fan it Bûsboekje, Anne Feddema hat syn nije FilmFers foardroegen. Dêrnei is der in kompilaasje toand fan de earste Fryske film “Kar út Twa” (1937). Lês mear:

ferslach-presentaasje-bb-2017

2016: Us Mem werom nei it hert fan Ljouwert!

usmemUs Mem is it bekende stânbyld fan de Fryske ko. It brûnzen byldhouwurk is yn 1954 makke troch Gerhardus Jan Adema. It is de ideale ko neffens de doetiidske regels fan it Frysk Rundfee Stamboek. Yn it bûsboekje fan 2016 skriuwe wy deroer. Wy fine dat it byld in better plak fertsjinnet, bygelyks yn it gers tsjin it stasjon oer. Dan kinne leafhawwers dêr mei har op ‘e foto. De redaksje hat it idee yn in brief oan de gemeente Ljouwert foarlein. It plan hat in bulte oandacht krigen: in side yn de Ljouwerter Krante (sjoch side BB yn de media), in koart petear op ‘e radio, in item yn Hjoed op Omrop Fryslân. De gemeente hat it foarearst ôfwiisd.

Nei oanlieding fan it idee hat Siemen Jonker fan Alkmaar in ‘striidfers’ skreaun. Harkje mar: